Algérie: mɔgɔ caman nin tora jamana in ka tasumakasaraw la

Algérie jamana na, tasumakasaratɔw bɛ ka dɛmɛ mɔgɔw fɛ.
Algérie jamana na, tasumakasaratɔw bɛ ka dɛmɛ mɔgɔw fɛ. AFP - RYAD KRAMDI

Bii y'a tile filanan ye, Algérie jamanadenw bɛ ka taasibila kɛ tasumakasara sayabagatɔw ye, min bɔnɛna o niin na tile damani nunu na. Tasuma in bɛ senna jamana kɔnɔ halibili Kabylie mara kɔnɔ. Kunu yɛrɛ France jamana ye dɛmɛ bila ka taa di Algérie jango u ka se ka taa faga. 

Ganseli

Nin ye balawu faranin ye balawu kan Algérie, koronabana suguya kura "variant delta" ka tiɲɛninw ma ban fɔlɔ, tasumakasara fana wulila jamana faan dɔw ra.  Mɔgɔladonbagaw ka cɛkɛda "protection civile" y'a fɔ laseli dɔɔ ra kunu ko tasuma mɛnɛna faan bikɔntɔn ni saba le ra.

A ye yɔrɔ caman le jɛni dugumisɛn dɔw ra Kabylie mara  kɔnɔ. O yɔrɔ ra, sapeurs pompiyew, sɔrasiw ani dugudenw jijanin lo, nga minɛntanya kɛnin bɛ k'o kaɲɛ. Funteni bonyako jugu, fiɲɛ fana b'o jukɔrɔ, o kɛnin bɛ ka baara tɔ gɛlɛya o bolo.

Erɔpu ye pankurunw bila ka taga tasumafagabagaw dɛmɛ jango dɔ kana fara kasaraw kan. France jamana fana y'a tɔgɔladɛmɛ ci o kunu kelen. 

Mɔgɔ minw niin tora a koo ra, tile saba sangasigi dabɔra ka taasibila k'o ye. Caman fana y'o sigiyɔrɔ bila, taa ɲasiranya fɛ. Jamana marabagajɛnkulu ɲamɔgɔ Aïmen Ben Abderamane y'a seen fa ka taga olu filɛ k'o kunu k'o hakili sigi.

Algérie jamanadenw min bi France, olu bi bolomafaraw kɛra ɲɔgɔn kan, minw bina bila ka taga kasaratɔw dɛmɛ.