Cote d'ivoire, musow dusutiɲɛnen dɔn ni jaabaraniso NCI ka musu binkani kunnafonidi cogoya dɔ ye

Misali jaa dɔ
Misali jaa dɔ pixabay

Cote d'ivoire, muso caman de bɛ wilikajɔla bi, wasa ku ka dusutiɲɛ jira ka kɛɲɛ ni jaabarani so NCI ka musu binkani kunnafonidi cogoya dɔ ye. Emilie TAPE ye Cote d'ivoire muso lafasa jɛkulu ton dɔ mɔgɔ ye, a b'a ka nisɔngoya jira ka kɛɲɛ ni wale tɛmɛ in cogoya ye. An ka lamɛn Leila Mandé ka kuma galama la.