Yves De M’Bella ɲangira kunu Abidjan kitiso fɛ

Jaa in ye misali ye.
Jaa in ye misali ye. AFP - SAJJAD HUSSAIN

Nin cɛ tun ye muso-binkanni dɔ ladege cogo jira a ka jɛmukan dɔ senfɛ tɛnɛn tɛmɛnen, Côte d’Ivoire jaabarani "télévision-so" dɔ kan. Wa, kabini tile 3, nisɔngɔya kumaw tun ma kɔtigɛ a ko la. Muhamed Lameen ka ɲɛfɔliw.