La Guinée faaba la, marifacikanw daminɛlen sɔrasiw fɛ, kunnafoniya jɔnjɔn ma sɔrɔ a kun yɛrɛ kan

Misali, surasiw Conakry kɔnɔ.
Misali, surasiw Conakry kɔnɔ. CELLOU BINANI / AFP

Marifacikan ninnu mɛn na Conakry nin ma yɔrɔ yɛrɛ de la, Khaloum Kin na. Jamana ɲɛmɔgɔyaso ni fasocakɛda caman bɛ yen de. Ni waati in na, kunnafoniya minnu sɔrɔ la a ko kan, Sory IBRAHIM b'o wala-wala an ye. 

Ganseli

Fɔ ka se nin waati in ma, kabini marifaci nunnu daminɛna sɔrasiw fɛ, kunnafoniya jɔnjɔn te ka sɔrɔ a kun yɛrɛ kan. La Guinée marabaw ma fosi fɔ a ko kan fɔlɔ. Khaloum sigidaladen caman ye sereya kɛ kafɔ, sɔrasiw caman n'u ka kɛlɛkɛ minɛnw donna u ka kin kɔnɔ kabini sɔgɔmada in na. 

U y'a ɲini sigidaladenw bɛɛ fɛ, k'u bɛɛ k'u ka duw magwɛn, mɔgɔsi kana bɔ kɛnɛma. Khaloum kin yɛrɛ kɛlen inafɔ gun de, wa jamana foroba cakɛda caman bɛ yen de, kafara jamana ɲɛmɔgɔya so yɛrɛ kan. 

Nka, an bɛ waati minnna sisan sɔrasiw fana ma dantigɛli fosi kɛ, halisa u m'u ŋaniya yɛrɛda kɛnɛkan. La Guinée jamana ɲɛmɔgɔ, Alpha Condé kɛlen ka kanbɔ a ka sarati sabana nɔfɛ octoburu kalo tile 18 san 2020, a wili kajɔ n'a makan cayara kɔsɔbɛ. 

Nka, kabini novemburu kalo tile 7 Alpha Conde sigira ko kura la Guinée jamana ɲɛmɔgɔya la. 

Fanga sinna caman minɛna ka don kasola. O kɔ, caman bɔra makanw na. O la bi, sɔrasiw ka nin bɔli in ma se ka famu fɔlɔ.