Mali la, lajɛba dɔ bɛna labɛn ka kɔn kalata ko ɲanabɔli ɲɛ

Kalata.
Kalata. REUTERS/Mike Hutchings

Mali marabakaw ye layidu di CEDEAO ma, ko lajɛba dɔ bɛ na labɛn u fɛ, ka kon kalata ko ɲanabɔli ɲɛ.O kuma fɔ nin bi cɛ, a ko ɲɔgon sɔsɔ boɲalen don Mali denw dama cɛ. Kɛrɛn-kɛrɛnya la, politiki ton dɔw ni jamanadenw lafafasa ton dɔw jorolen don a ko la.