FEMUA donkilida ɲɛnajɛ tako taani saba nan kuncɛra kunu su fɛ Grand-Bassam

FEMUA, septembre kalo tile 7 kata 12 la san 2021.
FEMUA, septembre kalo tile 7 kata 12 la san 2021. © RFI/Pierre René-Worms

 FEMUA donkilida ɲɛnajɛ tako taani saba nan kuncɛra kunu su fɛ, ka dugu jɛ bi sɔgɔmada in na Grand-BassamƝanajɛ in tun bɛ senna kabini tarata tɛmɛlen. An ka lasigden Muhamed Lameen bɛ FEMUA Suu laban in lakali an ye.