Mali la, jatigɛwale siganna mɔgɔ dɔw ye Maroc mobiliba boli la fila faga Kayes nin Bamako cɛ

Misali, Kayes
Misali, Kayes Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 Gregor Rom

Juma don nin kunu kari cɛ, jatigɛwale siganna mɔgɔ nunnu ye binkani saba ɲɔgon de kɛ yen. O lakana baliya kɛra sababu ye, ka Sigidala denw jɔrɔ kosɛbɛ.Baba SANGARE ka ɲɛfɔli ka bɔ Bamako.