Burkina Faso, mɔgɔ folenw bɛ ta i jɔ, miliyon kelen ani ba kɛmɛ naani ni kɔ la uti kalo la san 2021

Mɔgɔ folenw Burkina Faso.
Mɔgɔ folenw Burkina Faso. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

O mɔgɔ folen bɛ Burkina Faso duguba taani saba de kɔnɔ, marabolo kɛmɛ fila ani biwolofilan ni naani.Jamana in marabaga jɛkulu bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan, wasa k'u hakɛ yɛrɛyɛrɛ don.Hélène Marie Laurence Ilboudo ye minisiri ye, min ɲɛsin bɛ dɛmɛn ni  mɔgɔ folenw ka ko ma.An ka lamɛn.A ka kuma kanw bayɛlɛmara Didi Ckeik de fɛ.