Mali la, bɛnkan bɛ ɲini ka sɔrɔ Russie kɛnyɛrɛ ye lakana cakɛda ''Wagner'' ni marabagaw cɛ

Mali sorasiw.
Mali sorasiw. AP - Francois Rihouay

O kunnafoniya de dira kunu Reteurs kunnadisoba fɛ. Ni o kunnafoniya sɛmɛntiyara, o b'a to Russie jamana bɛna se k'a ka sebaya wara farafinna kile bin yan fan fana la, hali n'o tɛ Faransi fɛla ye. "Wagner" lakana cakɛda in de bɛ Centrafrique kabini waati damadɔ sisan. Sory IBRAHIM ka ɲɛfɔliw.