Mali la, Dr Choguel Kokalla Maiga ye tile kɛmɛ sɔrɔ minisiri ɲɛmɔgɔ yala

Choguel Kokalla Maiga
Choguel Kokalla Maiga AFP - MICHELE CATTANI

Mali la, politiki ton caman ye lajɛ kɛ kunu Dr Choguel Kokalla Maiga ka marabaga jɛkulu ka fɛɛrɛ bolodalenw kan kalata nataw labɛn ko la.Lajɛ in kɛra minisiri ɲɛmɔgɔ, Dr Choguel Kokalla Maiga ka tile kɛmɛ sɔrɔli siratikɛ de la kunu. Baba SANGARE par ɲɛfɔli k'an ye ka par Bamako.