Adnan Abou Walid Al-Sahraoui ka saya kɔ bɛ se ka kɛ mun ye?

Adnan Abu Walid al Sahraoui
Adnan Abu Walid al Sahraoui - -/AFP/Archivos

Kabini Araba su ka dugujɛ Alamisa la, a sɛmɛntiyara Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron yɛrɛ de fɛ, Adnan Abou Walid Al-Sahraoui Fagara u ka kɛlɛbolo fɛ. 

Ganseli

Cɛ in de tun ye Etat Islamique jatigɛwalekulu bolofara ɲɛmɔgɔba ye Sahara kɔnɔ. 

Al Sahraoui ka saya kɔ bɛ se ka kɛ mun ye? 

Yala nin bɛna fanga don Iyad Ag Ghali ka jatigɛwalekulu la wa ? 

Wasa an ka jaabi sɔrɔ nin ko kan, an ka jɛn ka Ibrahim Maiga lamɛn, ale ye ɲininikɛla ye ka bɔ Mali la. 

Ibrahim Maiga ɲinigara Sory IBRAHIM fɛ.