CEDEAO y'a latigɛ ka ɲangili bin Mali nin Lagine fanga dafrililaw kan

CEDEAO
CEDEAO © CEDEAO

Farafinna tile bin yan fan tonba CEDEAO y'o kuma fɔ ka ɲɛsin jamana fila in dafrililaw ma.U y'o latigɛ ta u ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sen fɛ Accra ,Ghana faaba la kunu. Abdoulaye OUATTARA b'o ɲɛfɔ an ye.