Septembre kalo tile 22 san 2021, bi ye Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲanajɛ don ye

Mali donatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ, Colonel Assimi Goita.
Mali donatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ, Colonel Assimi Goita. AFP - ANNIE RISEMBERG

Septembre kalo tile 22 san 1960 - Septembre kalo tile 22 san 2021, bi ye Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲanajɛ don ye.Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ye san 61 sɔrɔ.O hokumu kɔnɔ i na fɔ a bɛ kɛ cogomina ka kɔrɔ, Colonel Assimi Goita Mali donatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ bɔra surɔ faso jabaraniso la ka kuma jamanadenw fɛ. A da sera fɛn caman ma, lakana ko, sɔrɔko fo ka ta se kɛnɛyako ma. An ka jɛ ka ASSIMI GOITA yɛrɛ lamɛn.