Cote d'Ivoire marabagaw ko, Certificat médical, musobinkanni kasara sereya bɛna kɛ fu ye

Dɔgɔtɔrɔso
Dɔgɔtɔrɔso AFP - PHILIPPE LOPEZ

A kuma tun gannen don Cote d'Ivoire kɔnɔ kabi jɛmukan dɔ bɔra jaso dɔ la min bɛ musobinkanni kɛcogo ladege. Certificat médical, n’o ye sɛbɛn ye min b’a to musow ka se k'u nin kasarabagaw nɔminɛ fanga la, o sɛbɛn in tɛ sɔrɔ ni CFA wari wa tan tɛ muso min bolo.Nka bi alamisa, Cote d'Ivoire marabagaw y’a lase ko sɛbɛn in bɛna kɛ fu ye. Safi LUNA ka ɲɛfɔli don.