Lagine, Septembre kalo tile 28 san 2009, mɔgɔ fanga wale kɛra ka Moussa Dadis CAMARA to fanga la

Conakry ntolantan yɔrɔ Septembre kalo tile 28 san 2009.
Conakry ntolantan yɔrɔ Septembre kalo tile 28 san 2009. DR/Human Rights Watch

Nin don kelen in na san 2009, Moussa Dadis CAMARA ka fanga waati la mɔgɔ faga wale min tun kɛra o san 12 ye  bi ye. 

Ganseli

A tasibilaw bolodalen don bi. Mɔgɔ 157 de bonɛna u nin na.

Binkani walew kɛra muso 109 ɲɔgon  de kan.

An ka lasigiden Fanta CONDE ka ɲɛfɔliw.