Sigikafɔ dayɛlɛla kura ye marabagaw ni fanga sinnaw cɛ

Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), Ouagadougou.
Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), Ouagadougou. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Kabini juin kalo tile 17 san 2021, Burkina Faso jamana la, politikitɔn ɲɛmɔgɔw tun ma sigikafɔ kɛ.

Ganseli

Fanga sinnaw tun y'u sen bɔ sigikafɔ ninnu la, ka ɲini ko jamana marabagaw ka lakanda ko minisiri ni kɛlɛbolo minisiri falɛn. 

O kɛra min kɛ, u sɔnna ka taa sigikafɔ kɛnɛ kan. O daminɛna kunu ntɛnɛdon. 

An ka lasigiden min bɛ Bobo-Dioulasso Abdoulaye OUATTARA b'o lase.