Burkina Faso, fanga n’a sinaw ye politiki kumaɲɔgonyew kɛ Lakanako ni bɛn kan

Burkina Faso
Burkina Faso AFP

Lakanako, bɛn sabatili Burkina jamanadenw cɛ ani kalatako sariya falenni, kuma kɛra o babuw de kan Burkina Faso.

Ganseli

Bɛn sɔrɔla ko, kankɔrɔsigiw nɔla, jamanadenw yɛrɛ de na mairiw sugandi. 

An ka mɛnikɛ an ka lasigiden fɛ Ouagadougou, San Evariste Barro.