Faransi sorasiw ka minisiri ye Mali marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Choguel Kokalla Maiga jabi

Faransi sorasiw ka minisiri , Florence Parly.
Faransi sorasiw ka minisiri , Florence Parly. AFP - MARTIN BUREAU

A ko, k'a ye kuma min fɔ, ko ye ŋaniya juguya ye. 

Ganseli

Faransi sorasiw ka minisiri ka o kuma ma bɛn Mali politiki ɲɛmɔgɔ dow ma. 

An ka lasigiden Bamako André Traoré bɛ dɔw ɲɛfɔ an ye.