Mali marabaka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka kɔseginli ka bɔ Ameriki, o kɛra gintan ye

Mali marabaka jɛkulu ɲɛmɔgɔ, Choguel Kokalla Maïga.
Mali marabaka jɛkulu ɲɛmɔgɔ, Choguel Kokalla Maïga. AFP - KENA BETANCUR

Mɔgɔ caman bɔra k’a kunbɛn.

Ganseli

U ka fɔla, u ye jigisɛmɛn yɔrɔ sɔrɔ a ka laseli sababu la. 

Ani, ko nin bɛna falen don diɲɛ taga bolo la ka ɲɛsin Mali ma, caman y’a famun ten.

Baba SANGARE ka laseli.