Diɲɛ tonba ONU ka sɛgɛsɛgɛlikɛla jolenw ka baara jɔra RCA, RDCongo, Soudan a dɔ la Mali fana

ONU
ONU Getty Images via AFP - SPENCER PLATT

Bawo, u ka baara sarati kunbɛna cɛ Mali fana la.

Ganseli

ONU ka nin sɛgɛsɛgɛlikɛla jolenw ninnu ka baara ye, ka ɲangiliw waleyali kɔlɔsi marifaw sani kan.

Wa, u bɛ se ka ɲangili laɲini fana ka bin mɔgɔw kan.

Nka, a dɔkɔkun caman ye nin ye, Russie jamana fana banna ka yamaruya di u ka sɛbɛn ko la, min jirala tonba in na, wasa k'u ka baara kuraya.