Fransi jamana ɲɛmɔgɔ, Emmanuel Macron ko Choguel Kokalla Maiga ka kuma ye maloya ko ye

Fransi jamana ɲɛmɔgɔ, Emmanuel Macron.
Fransi jamana ɲɛmɔgɔ, Emmanuel Macron. AP - Gonzalo Fuentes

Fransi jamana ɲɛmɔgɔ, Emmanuel Macron fɛ, a fɔli Mali donatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ fɛ, Choguel Kokalla Maiga ko, Fransi ye Mali labila ka to panina san fɛ, ko ye maloya ye.

Ganseli

"Kuma in ye sɔgɔ kosɛbɛ", Emmanuel Macron ka kuma don. Jin tɛ se ka kɛ nin ni kuma kan in ye, ka sɔrɔ kunu an ye tasibila kɛ an ka sorasi kɛ fatulen ye Mali, Maxime Blasco, nin a fatura septembre kalo tile mugan ni naani jatigɛwalekɛlaw kɛlɛli sen fɛ. Kuma in tɛ se ka famu.

Maloya kuma don, wa a tɛ marabagaw kunkɔrɔtan minnu sigira fangadafiri fila kɔ. Fransi jamana ɲɛmɔgɔ, Emmanuel Macron ye nin kuma ninnu fɔ, surafanadun sen fɛ, "Saison Africa 2020" hokumu kɔnɔ famadagayɔrɔla Elysée.

O y'a sɔrɔ, Fransi marabagaw caman tun ye Mali donatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ, Choguel Kokalla Maiga ka kuma in kɔn kosɛbɛ.

Emmanuel Macron y'a ɲini donatɛmɛfanga sorasiw fɛ, u k'u jija kalataw ka kɛ kabɛn fevrier kalo ma. Wa, ko ka fanga sinnaw doni dabila kasola, jamana ka cakɛyɔrɔw ka se kata fan bɛ. Ko sorasiw tɛ k'o de kɛ.

Ko Fransi bɛna to diɲɛ jamana tɔw kɛrɛfɛ ka Mali dɛmɛn, nka, ko marabagaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la.

Fransi jamana ɲɛmɔgɔ, Emmanuel Macron ye nin kuma ninnu de fɔ bi.