Emmanuel Macron ko Choguel Kokalla Maiga ye kuma minnu fɔ ONU na, ko ye kumasuli ye

Fransi jamana ɲemɔgɔ, Emmanuel Macron.
Fransi jamana ɲemɔgɔ, Emmanuel Macron. AFP - LUDOVIC MARIN

Halisa Choguel Kokalla Maiga ka kumaw  futeni ma bɔ fɔlɔ Fransi la. 

Ganseli

Fransi Kɔkanko minisiri ni kɛlɛbolo minisri kɔ, kunu jamana ɲemɔgɔ, Emmanuel Macron yɛrɛ de ye Choguel Kokalla Maiga jaabi. 

An ka jɛ k'o jaabiw lamɛn.

A ka kumakanw bayɛlɛmara Sory Ibrahim fɛ.