Algerie y'a ka sanfɛ siraw bɛɛ datugu Faransi ka kɛlɛkɛ Pankurun ɲɛ

Algerie ye o ka sanfɛ siraw datugu  Faransi sɔrasiw ka pankurun ɲɛ
Algerie ye o ka sanfɛ siraw datugu Faransi sɔrasiw ka pankurun ɲɛ © Jerome Delay/AP

Algerie ka funu teka jigi halisa Faransi kɔrɔ, Jamana in kɛlenkɔ k'a ka lasigiden weele kana Alger. kunu Algerie marabagaw ye u ka  sanfɛ siraw bɛɛ datugu Faransi ka kɛlɛkɛ Pankurun  ɲɛ. ko sababu kɛ Mun ye Leila Mande b'o ɲɛfɔ an ye

Ganseli

 

Faransi ni Algérie cɛla gɔni do nin waati in na. Algérie jamana k'olu tɛ jɛn n'a ye, Faransi k'i da don olu ka jamana kɔnɔ kumaw la. o kama kunu, Algerie ye  a ka sanfɛ sira datugu faransi sɔrasiw ka kelɛkɛ pankuruw ɲɛ. Sɔrasiw ka pankuru fila tun kan ka tɛmɛ. Nga o ka fonɲɔngɔn kɔ in kama o ya lasa.

 Ka kɔrɔ faransi sɔrasiw ka pankuru bɛ tɛmɛ Algerie de ka sɛɛ sahel jamanaw kɔnɔ.    faransi sɔrasiw ka ɲɛmɔgɔ ya fɔ ko Algerie ye ni  latigɛ ta o ma sara olu la nga  latigɛ in  tɛ fosi ciɲɛ ulu ka baaraw la. Ka kɔn o ɲɛ  Algérie  y'a ka lasigiden  min bɛ Faransi   segin so. 

Nin binbaliya in sɔrɔla min fɛ o ye, Lɔgɔkun tɛmɛni Faransi kun y'a jira ko caama bɛnna bɔ sɛbɛn dili la Algérie, Maroc ani Tunisie jamanadenw ma minu b'a fɛ ka taa Faransi jamana kɔnɔ. 

Mi yɛrɛ ye ko in tɔ juguya o ye , Algérie kunafonisɛbɛn caama kun segila kunafonidisɛbɛn  Le Monde ka kuma dɔ kan, o min kɔnɔ ko Emmanuel Macron y'a jira ko Algérie ka  tarikuw kela jagokun de ye, politiki mɔgɔw ani sɔrasiw bɛ ka kɔkɔrɔmandon. Ani fana algerie fɛ gɛlɛya mi bɛ o ka a sababu bɔla faransi de la.