An ka bi laseliba bɛ taa n'an ye Burkina Faso ka kuma mɔgɔkɔrɔbaw ladoni de kan

Mɔgɔkɔrɔbaw kan ka ladon, yasa k'o kisi bana caman ma
Mɔgɔkɔrɔbaw kan ka ladon, yasa k'o kisi bana caman ma AFP PHOTO / JEFF PACHOUD

Kɔrɔya waati kan ka minɛ ni hakili ye, n'o tɛ baana caman bɛ se ka bangɛ a sen kɔrɔ..Ani fana o somɔgɔw bɛ se ka mun yasa k'a mɔgɔkɔrɔbaw ladon ani fana k'o kisi bana caman ma. An ka lasigiden Abdoulaye OUATTARA de ye ni babu labɛn an ye.