Mali la, Niono marabolo lakana ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ ni waati in na

Niono mara, Mali la.
Niono mara, Mali la. AFP - ISSOUF SANOGO

Dɔ bala ka fara jamanadenw ka guɛlɛya kan don o don kata fɛ. 

Ganseli

Sabu la jatigɛwalekɛlaw bala k'u gɛn ka b'u ka duguw kɔnɔ ani k'u ka forow jeni. 

An ka lasigiden Bamako André Traoré bɛ ɲɛfɔli  k'an ye.