Libye: jamanakuntigi kɔrɔ Mouammar Kadhafi ka fagali san tan ɲanamayala Bani Walid dugudenw fɛ

Mouammar Kadhafi, Libye jamanakuntigi kɔrɔ, nin ja in tara san 2011, Octobre kalo la.
Mouammar Kadhafi, Libye jamanakuntigi kɔrɔ, nin ja in tara san 2011, Octobre kalo la. Reuters

Kunu octobre kalo tile 20 de tun ye Muhammar Kadhafi Libye jamanakuntigi kɔrɔ ka fagali san tan ye. Ali ni a ko ma kɛ tasibilaba labɛnnen ye marabagaw fɛ. Jamanaden dɔw kɔni y'a jira k'u ka jamanakuntigi kɔrɔ kanu b'u dusu la alisa wa k'u ma ɲinɛn a kɔ. 

Ganseli

Octobre kalo tile 20 san 2011, cɛ min ye Libye mara san 42 kɔnɔ a fagara wulikajɔ dɔw senfɛ. Kunu min tun bɛnna o don sanyɛlɛmɛ ma Libye jamana kɔnɔ kɛrɛkɛrɛnna Bani Walid dugudenw ma ɲinɛn Kadafi kɔ. Fathi Al-Ahmar y'olu dɔ ye, a kafɔ la san 2011 wulikajɔw ma nani fɔsi ye Libye ni kɛlɛ ni ciɲɛlɛli tɛ.

Ka jamanadenw fara wa k'u ka jamana yɛrɛ kɛ jamana wɛrɛw sago ye. Mouhamed Diayiri fana ye Bani walid duguden ye ale ko Kadhadfi tun ɲɔgɔn tɛ, wa ko Libye tɛna a ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni.

Kabini san 2011 Libye kurunba bɛ ka lombo-lamba, Nka diɲɛ tɔnba ONU ka laɲini kɔnɔ wasadenw ni jamanaɲɛmaakalata bolodalen don kabɛn Décembre kalo tile 24 ma.

Ali n'o ko fana bɛ siga-siga la fɔlɔ, Bani Walid duguden caman jigi b'a kan ko Muhamar Kadafi dencɛ Saif-Al Islam bɛna se ka kɛ cɛbɔ ye walasa a ka se ka sigi Libye kunna.

Nka Saif-Al Islam ni kiritigɛlaw bɛ ɲɔgɔnna fɔlɔ jalaki b'a kan k'a ye walenjugu caman kɛ a fa cɛ tile la. O bɛɛ la Kadhafi dencɛ yɛrɛ dalen don a yɛrɛ la ka bɛ se ka Libye jamanadenw fara ɲɔgɔnkan.