"OGOSSAGOU", Ayouba SOW ka jaamaana Fespaco kɛnɛ kan

Ogossaou, Ayouba SOW ka jamaana san 2021, Fespaco kɛnɛ kan.
Ogossaou, Ayouba SOW ka jamaana san 2021, Fespaco kɛnɛ kan. © RFI Mandenkan / Ayouba SOW

FESPACO, Mali jamana den dɔ n'a tɔgɔ ye Ayouba SOW, a sigilen bɛ Faransi, ka jaamaana dɔ lajɛra min tun bɛ ka kuma "OGOSSAGOU" mɔgɔ faga kasara de kan Mali camancɛyanfan na.

Ganseli

Ali ni k'a sɔrɔ jaamaana tɛ faralen ɲɔgɔndanw kan, a lajɛli diyara jaman ye kɔsɔbɛ.

Anw ka ciden Sadio DOUCOURE tun bɛ a kɛnɛ kan, a ka laseli filɛ.