Mali: kalansow dayɛlɛla bi ka kɛɲɛ ni kalanfaw ka lafasatɔn ka bataki ci ye marabaaw ma

Burkina Faso kalanta, kalandenw jɔlen don ɲɔgɔn kɔ, octobre kalo tile 5, san 2020 (Ja jirata).
Burkina Faso kalanta, kalandenw jɔlen don ɲɔgɔn kɔ, octobre kalo tile 5, san 2020 (Ja jirata). OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

Mali la, kalan wuli ye bi ye. Kalanfaw ka lafasatɔnw ma ban kalansow dayɛlɛli ma. Nka u ye bataki ci kalanko minisiri ma ka kɛɲɛ ni kalansow dayɛlɛli ye. Wa ko ka fɛɛrɛw tikɛ k’a baara kɔkari ka kɛɲɛ ni salon kalanbila wagati fɔɲɔgɔnkow ye ni marabakaw ye.