Ethiopie: Oromia kɛlɛcɛw ko Addis-Abbeba faaba tigiya tali olu fɛ, k'o ye dɔgɔkun damadɔ kuma de ye

 Ethopie, Tigré mara kɛnɛyaso dɔ bin kɛra yen min banbanciw fɛ, Mai kalo , san 2021.
Ethopie, Tigré mara kɛnɛyaso dɔ bin kɛra yen min banbanciw fɛ, Mai kalo , san 2021. © RFI/ Sébastien Németh

ONU ka bolofara min bɛ hadamadenw ka hakɛlafasa ɲɛmaa ko siyako fagaliw kɛra Ethiopie ni Tigré kɛlɛ la, ko fan fila ninnu bɛɛ nɔn b'o ra. Nin kunnafoni ninnu sɔrɔra sɛgɛsɛgɛli dɔ lde sen fɛn o min kɛra ONU ni Ethiopie ka cakɛda min bɛ hadamaden ka hakɛw lafasa yɔrɔ. Oromaia mara marifatgiw k'olu bɛna Addis-Abbeba faaba tigiya ta don nataw ra, ONU ka ci makɔnɔnen don Ethiopie Alamusadon. 

Ganseli

Ethiopie ka hamadenw ka hakɛw lafasa cakɛda, ale ɲɛmaa, Daniel BEKELE ko tuma sera kɛlɛbaga filaw fɛ u ka sɔn ka ninjuguyaw tigiya ta, ka fɛɛrɛw ta fana walasa binkannijuguw ka la. Daniel BEKELE ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ, u ye mɔgɔ 269 lamɛn dogo ra, o ye ɲɔgɔnyew kɛ ni Tigré ɲɛmaa ni Ethiopie taw ye, ɲinɛ ma kɛ baɲunmakɛtɔnw ani kɛnɛya baarakɛlaw ma.

Michelle BACHELET ko sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw ka kan ka kɛ Tigré kɛlɛ kan halibi. A ye a fara a kan ko olu ka ciw ma se ka pereperefɔ ni siyalatunu fagariw kɛ ra. ONU ka ciden ko tamasere ye a yira ko mɔgɔ faga ra o siya kama nka o ma dalilu foyi ma sɔrɔ o bolo ka o sɛmɛtiya. Nka Abiy AHMED ye silatunu fagari kuma kɔn. A ko nin sɛbɛn b'a yira jɛ ko silatunu kɛlɛ foyi ma kɛ.

Arabalon, Oromia mara mɔgɔmurutilenw, olu minnu ye Tigré kɛlɛcɛ ɲinw ye, bɛ kɛlɛ fana ni Ethiopie sɔrasiw ye jamana kɔrɔnyanfanfɛ. Oromia kɛlɛcɛw ko Addis-Abbeba faaba tigiya tali olu fɛ, k'o ye kalo walima lɔgɔkun damandɔ kuma de ye. Oromia mara kɛlɛcɛw ni o ye OLA ye, k'olu ye jamana woroduguyanfan mara caman tigiya ta i n'a fɔ KEMISSIE, "kilomètres" 320 de b'ani Addis-Abbeba faba cɛ.