Soudan sɔrasiw ɲɛmaa Abdel Fattah al-Burhane y'a yamaruya ko minisiri nani ka labila

Abdel Fattah al-Burhan, Soudan fanga ɲɛmaa, a ka nin ja in tara kunnafoni lajɛrɛ dɔ senfɛ Khartoum, jamana in faaba la, octobre kalo tile 26, san 2021.
Abdel Fattah al-Burhan, Soudan fanga ɲɛmaa, a ka nin ja in tara kunnafoni lajɛrɛ dɔ senfɛ Khartoum, jamana in faaba la, octobre kalo tile 26, san 2021. AFP - ASHRAF SHAZLY

Olu tun minɛnen bɛ sɔrasiw fɛ kabi octobre kalo tile 25, marabajɛkulu ni siviliw ka fangadafiri don. U labila wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ma fɔ fɔlɔ nin waati in na. Nka laɲini in sera ka kɛ diɲɛ jamanaw ka cɛsiri de fɛ kunu. 

Ganseli

Hamza Baloul, dɔnko ni seko ani kɔrɔlenko minisiri, Hachem Hassabarrassoul, nɛgɛjuru ni bɔlɔlɔ kuma siraw minisiri, Ali Jeddo, jagoko minisiri ani sifinw ni farigoloɲanajɛ ta Youssef Adam, Olu de tɔgɔw fɔra minnu kan ka labila. Soudan sɔrasi fangadafirilaw ka ɲɛmaa y'o yamaruya kunu wulafɛ. Nka u labila wagati tun m'a fɔ. Minisiri caman n'u ɲɛmaa Abdallah Hamdok tun diyagoya minɛna kalo tɛmɛnen tile 25 don. O don dugusagɛ, marabaajɛkulu ɲɛmaa tun sera k'a ka so masɔrɔ. Nka, alibi a bɛ diyagoya sosigira a fe yen. 

Yani minisiri nani ninnu labilali kibariya ka da kɛnɛ kan, sɔrasiw tun kɔnna k'a fɔ ko marabajɛkulu kura bɛna sigi. 

Soudan fanga ɲɛmaaw bɛ ka taamasen kura ta, sabula kɔkan jamanabaw gwanna u kɔ, ko fɔ fanga ka segin sivilw ma. Etats-Unis, Arabie Saoudite ani Emirat Arabe Uni tun y'u kan kɛ kelen ye, ka weele lase Abdel Fattah al-Buhrane ma o sira fɛ. Cɛ in ni diɲɛ tɔnba ONU ɲɛmaa Antonio Guterres tun fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ. O kumaɲɔgɔnya laban de kɔ dɔrɔn, minisiri labila ko latigɛ tara.