CEDEAO jɛkulu bɛ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na ka ɲɛsin Mali ni Guinée ma

Bi karidon Novembre kalo tile 07, san 2021, Farafinna tilebinyanfan jamanaw ka jɛkulu ''CEDEAO'' bɛ lajɛ la Accran, Ghana faaba la. Lajɛ in bɛ ka kɛ Mali ni Guinée kunkankow de kan, yen jamana minnu na fangaw dafiri la sɔrasiw fɛ, wa olu sɔrasiw de fana bɛ donnatɛmɛfangaw kunna jamana ninnu na.

 (J).
(J). DR