CEDEAO ka kunu lajɛ kɔ, tɔn in ye ɲangili bin kokura Mali ni Guinée kan

CEDEAO ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen Octobre kalo tile 07, san 2021, Accra Ghana faaba la, ka ɲɛsin Mali ni Guinée jamanaw ma.
CEDEAO ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen Octobre kalo tile 07, san 2021, Accra Ghana faaba la, ka ɲɛsin Mali ni Guinée jamanaw ma. © DR

Farafinna tilebinyanfan jamanaw ka tɔnba CEDEAO ka lajɛrɛba tun bɛ senna kunu Kari, Ghana faaba la, u ka babu fanba ye talikɛ Mali ni Guinée dé kan.

Ganseli

U tun ye ɲangili minnu da Mali kan u ye dɔ fara olu kan,ko donnatɛmɛfanga ɲɛmaaw n'u ka so mɔgɔw balilen don ka bɔ jamana in kɔnɔ, f' u ka sɔn tɔn in ka laɲininw ma.

Mali politiki mɔgɔ dɔw y'u hakilinataw di a ko kan. 

Anw ka lasigiden André TRAORE b'olu ɲɛfɔ an ye.