Burkina Faso: Thomas Sankara fagali kiriw la, tabali min bɛ kanw ta o kuma tun bɛ senna

Thomas Sankara, Burkina Faso jamanakuntigi kɔrɔ.
Thomas Sankara, Burkina Faso jamanakuntigi kɔrɔ. DR

Burkina Faso, kunu, Thomas Sankara fagali kiri kɛnɛ kan, kuma kɛra caman tabali dɔ ko la ko « Table d’écoute », o min b’a to ni mɔgɔw ye ɲɔgɔnw weele nɛgɛjuru kan, zandaramuw bɛ se k’u ka barow lamɛn. Zandaramu cɛ Jean Pierre Palm jalakilen don k’a ye tabali in ka kan talenw tiɲɛ ani k’a nana ni Faransika dɔw ye ka tabali in falen. 

Ganseli

Jean Pierre Palm

A ko tabali in tun tɛ kanw ta, nka seere dɔw na sɛmɛtiya ko tabali in tun bɛ kanw ta. An bɛ makɔnɔnikɛ ko seere minnu y’a jalaki kanta-tabali in kora, u ka na kiti kɛnɛ kan. U bɛɛ y’a ka dankanw de ye. U y’a fɔ ka jɛ k’a nana ni Faransika dɔw ye ka na kanta-tabali bɔ ka taa  dɔ wɛrɛ bila a nɔnna ani fana ko kanta minnu kɛra ka ban, k’a tara n’u ye.

Jean Pierre Palm

A ye min fɔ, a ko yan’ale ka bila zandaramuw ɲɛmɔgɔya la, ko Faransika ninnu ma na kanta-tabali yɔrɔla. A k’ale ye mɔgɔw bila sira yɔrɔ in na sabu u tun nana ni Faransika kanta-tabali dɔ ye o la Faransika dɔnnibagaw nana tabali in baarakɛ cogo jira zandaramuw la. Ale kɔfɛ, jɔn de tun bɛ se ka Burkina baarakɛɲɔgɔnw minɛ ka ta kanta-tabaliso kɔnɔ ni zandaramuw ɲɛmɔgɔ tɛ.