Niger: kalanden 26 ɲɔgɔn bɔnɛ na u nin na tasuma kasara dɔ sababu la

Niger, Maradi mara la, tasuma donna kalanso dɔ la, ka kalandenw to a kɔnɔ, denmisɛn 26 ɲɔgɔn bɔnɛ na u nin na. Tasuma in bɔyɔrɔ kɔni ma don fɔlɔ.
Niger, Maradi mara la, tasuma donna kalanso dɔ la, ka kalandenw to a kɔnɔ, denmisɛn 26 ɲɔgɔn bɔnɛ na u nin na. Tasuma in bɔyɔrɔ kɔni ma don fɔlɔ. AP - Jerome Delay

Kalanden ninnu bɛɛ ye denmisɛnw de ye, tasuma wulila u la k'u to kalan la u ka kalanso kɔnɔ. Mɔgɔ 13 ɲɔgɔn jɛni na, 26 ɲɔgɔn fatura. Kunnafoni in sɔrɔ la kunu de, Maradi mara ɲɛmaaw fɛ, Niger jamana na. 

Ganseli

Maradi maraba ɲɛmaa Chaïbou Aboubacar yɛrɛ de ye nin kunnafoni in sɛmɛntiya. A ka fɔla kalanden misɛnw de tun bɛ karata kilasiw kɔnɔ. Tasuma balila u la yen. U si bɛ taa san 5 la ka taa bila san 6. Ɲinan yɛrɛ de y'u san fɔlɔ ye kalan na. Alibi o taa bɔ fan ma dɔn fɔlɔ. Sɛgɛsɛgɛliw boloda la sanko k'a ɲɛɲini. Tile 3 tasibila latigɛla Maradi maraba kɔnɔ kasara in sɛnfɛ. A bɛ daminɛ taratadon in na.

Avril kalo tɛmɛnen na, denmisɛn 20 fana tun fana bɔnɛ na u nin na nin cogo kelen na Niger faaba Niamey ka kin dɔ kɔnɔ. Jamana in kɔnɔ kalanbon caman de kɛ ni lɔgɔ ani karata mugu ye. Niamey kasara kɔ, jamanakuntigi Mohamed Bazoum tun ye lahidu taa ka kalansow ninnu kɛ ni siman ye. Kalanfaw ka lafasatɔn ɲɛmaa Issoufou Arzika ka fɔla, olu tun ye marabaaw sɔmi siɲɛn damani ko farati bɛ kalan yɔrɔ ninnu kɔnɔ sigi la. Ale ko ka denmisɛnw ka kalan yirisun kɔrɔ k'o ka fisa ni karataw kilasi kɔnɔnaw ye.