Senegali: wasabulon ye wasaden birifini bɔ wasaden fila kan

Senegali wasabulon. (Jaa jirata).
Senegali wasabulon. (Jaa jirata). © RFI/Guillaume Thibault

Sénégal wasabulon y'a ka wasaden fila ka birifini b'u kan kunu. Olu tun tɔgɔ fɔlen don dugutaa sɛbɛn yurukuruku ko dɔw la. Wa u fila bɛɛ bɛ fagan politikitɔn ka wasaden jɛkulu Bennoo Bokk Yaakaar de kɔnɔ.

Ganseli

Jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnen, min sigila a ko kama, ka ɲɛmaa dankan, Mame Diarra Fame, y'a fɔ ko wasaden 84 de sɔnna, ko ka wasaden Boubacar Biaye ni El Hadji Mamadou Sall ka wasaden birifini b'u kan, mɔgɔ saba y’u yɛrɛ minɛ, wa ko mɔgɔ fɔyi ma ban ni laɲini in ma.

Kiritigɛla tun y'a ɲini wasabulon fɛ, kɔ ka wasaden fila ninnu ka wasaden birifini b'u kunna sabula ko sika b’u la dugutaa sɛbɛn yurukuruku ko dɔw la. Wa sisan kiritigɛla bɛ se k’u dala kan lamɛn a ko kan.

Boubacar Biaye ni El Hadji Mamadou Sall, dɔrɔn kofɔlen tɛ yurukuruku ko ninnu na, Kilifeu ni simon, faso tɔgɔla toɔn "y'a n’a marre" tɔndenw fana b'a la, olu yɛrɛ bɛ kaso la halisa.

Senegali ɲangili min bɛ se ka da mɔgɔw kan minnu y'a laɲini ka dugutaa sɛbɛn yurukuruku kɛ, o bɛ se ka san 5 ka taa san 10 kaso la ani sifa wari miliyɔn duuru sara.