Sahɛli kɔnɔ Barkhane ka baaraw yɛlɛmali jɔsen dɔ ye "Force Takuba" jɔyɔrɔ warali ye

Barkhane kɛlɛcɛw Gao, Mali la.
Barkhane kɛlɛcɛw Gao, Mali la. © RFI Mandenkan / Sory Ibrahim

O "Force Takuba" in ye kɛlɛ kulu dɔ ye min kɔnɔ Erɔpu jamana dɔw ka kɛlɛcɛw de bɛ yen. An ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Sory IBRAHIM ka tagama senfɛ Gao, ani Takuba yɛrɛ kɛlɛcɛw ye ɲɔgɔnye. U y'u ka baara ɲɛfɔ a ye. 

Ganseli

Nin y'an ye "Task Force Tabuka" kɛlɛ bolofara tɔgɔla daga kɔnɔ, o yɔrɔ in fana bɛ Barkhane ka dagaba de kɔnɔ Gao. Kɛlɛkɛ minɛ farimanw bɛɛ fan bɛ. Takuba kɛlɛcɛ dɔ bɛ k'a ka marifa jɔsi. A ka fɔla kɛlɛ kɛnɛ kan, u ni kɛlɛminɛw bɛ jigi yen, minnu ka fari ni nin bɛɛ ye. 

Takuba kɛlɛcɛ dɔ

An ka bɔliw la, kɛlɛ kɛnɛ kan an bɛ baara kɛ ni marifa girimanw de ye, i n'a fɔ 12.7 walima 7.62, mitarayilesiw fana bolo. Ka fara o bɛɛ kan, kɛlɛ minɛw ka ca kɔsɔbɛ an bɛ jigi ni minnu ye kɛlɛ kɔnɔ an ka baara bɛɛ la.  

Gao, Capitaine Nicolas de ye "Task Force Takuba" ka kɛlɛcɛw ɲɛmaa ye. Ale k'u ka baara fanba bɛ kɛ ni Mali sɔrasiw de ye. 

Capitaine Nicolas

Sisan an bɛ baarakɛ ni Mali sɔrasi kulu fila de ye ka caya. An'u bɛ baarakɛ kɛrɛnkɛrɛnna Lipto kɔnɔna de la. Anw ka jɔyɔrɔ ye ka kɛ Mali sɔrasiw ka bila de la walasa k'u dɛmɛ kɛlɛ kɔnɔ. Wa an bɛ ka sewaba sɔrɔ o la.

Nin waati in na, Gao, "Task Force Takuba" kɛlɛcɛ minnu bɛ yen, olu ye Faransi ni Estonie sɔrasiw de ye, Portugal taw kan ka na fara u kan a tɛ mɛ.