Burkina Faso, Inata binkanni kɔ, tile saba taasibila latigɛra marabagaw fɛ

Burkina Faso
Burkina Faso © Dimanche Yaméogo / AFD

Burkina Faso, binkanni min kɛra karidon Inata zandarimuw dagayɔrɔ kan, marabagaw ye jaati kura dɔ kɛ. 

Ganseli

O b’a jira ko mɔgɔ bisaba ni fila de fatura ani ko zandarimu mugan ni seegi b’u cɛla.  

An ka minɛlikɛ an ka lasigiden fɛ Ouagadougou, San Evariste Barro.