Burkina-Faso, Ouagadougou ani Bobo-Dioulasso bi wulikajɔw kɛra ka kɛɲɛ Inata binkani ma

Burkina Faso
Burkina Faso AFP

Burkina-Faso marabagaw ye tile 3 tasibila boloda ka ɲɛsin Inata kasaratɔw ma. 

Ganseli

Binkaniwale min kɛra yen karilon, Jatiminɛ labanw la, zandarimu 28 ani jamanden 4 le niintanɲana Inata.  

Ka kɛɲɛ n'o jatigɛwale-binkani in ye, jaama bɔra bi ka wulikajɔw kɛ Ouagadougou ani Bobo-Dioulasso. 

U ka laɲini ye ko marabagajɛkulu ka walan-sɛmɛ. 

Abdoulaye Ouattara ka ɲɛfɔliw.