Mali jamanaden dɔnkilidala Dr Keb labilara kabɔ marifatigiw bolo

Mali dɔnkilidala Dr Keb
Mali dɔnkilidala Dr Keb © @ RFI Mandenkan

Kalo saba a jagoya minɛlen tun don marifatigi dɔw bolo Mali kɔrɔnfɛyanfan na. 

Ganseli

Dɔnkili dala in Dr Keb labila kabini tɛnɛn don. 

Nga, kunu de a sera ka so wa a tara foli bila Mali donatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ la. 

Sory IBRAHIM sera ka lasɔrɔ ɲɛgɛjuru sira la. 

A b'a ka nisondiya fɔ an ye.