Ouganda jamana na, mɔgɔ saba bɔnɛ na u nin na, ka bisaba ni saba jɔgin, binkanni fila senfɛ

Kampala, Ouganda faaba.
Kampala, Ouganda faaba. AFP - BADRU KATUMBA

Binkanni Filana o kɛra wasabulon fan fɛ Kampala, jamana in faaba la.

Ganseli

Wale ninnu tɔgɔ tigiya tala  Etat Islamique banbaci kulu de fɛ kunu o min ni A-D-F kɛlɛcɛw tɛkɛ bɛ ɲɔgɔn bolo.

David Egesa ye gninikɛla ye Ouganda. Ale ko, jamana in ka kalo tɛmɛne binkaniw fana tun ye A-D-F de ka baara ye.

An ka jɛ ka cɛ in lamɛn.

David Egesa ɲinigala an baaraɲɔgɔn Faransikan, Alexandra Brangeon de fɛ. 

Seydou Aboubacar ye kumakanw bayɛlɛma an ye.