Ameriki kɔkanko Minisiri Antony Blinken y'a ka jɔrɔ fɔ Mali ka lakanabaliya la  tagama dɔ senfɛ

Malí
Malí Vincent LEFAI AFP

 O tagama in kɛra sibiridon Senegali jamana la. 

Ganseli

Nga, a ye kankarida kɛ Russie ka kɛnyɛrɛye lakanacɛkɛda Wagner ye, k'a kana daa don nin ko la. 

Dr Ali Tounkara ye sanfɛ kalanfa ye  ka bɔ Mali la wa lakanakodonbaga fana don. 

A b'a hakilinata fɔ an ye Blinken ka nin bagabagali kan ninnu na.