Mali la, Farabugu sigibagaw tɔrɔlen bɛ ni bana kura dɔ poyili ye

Misali, Mopti mara, Mali la.
Misali, Mopti mara, Mali la. © RFI FULFULDE, Aamadu Baro BA

Farabugu sigibagaw kɔnɔgwanen don nin bana kura in poyili ye. 

Ganseli

U bɛ ka min bisiki ko,  kungɔjugu nɔ don.

U ka fɔla, ko bana in bɛ mɔgɔw namarayala, k’u fariw fununfunun.

Baba SANGARE ka ɲɛfɔliw.