Mali donatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ, Asimi GOITA ye politikitɔnw bisimila bi kuluba masakɛ dagayɔrɔ la

 Walasa ka politikitɔnw caman lasɔrɔ ka taga sigikafɔba la jamana ɲɛtaga kama.

Mali donatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ, Asimi GOITA.
Mali donatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ, Asimi GOITA. © REUTERS - AMADOU KEITA
Ganseli

U ma wili nin bɛnkan ye. Nga, jigisigi kumaw fɔra.

Baba SANGARE ka laseli.