Senegali: diɲɛ maaba caman bɛ ka talikɛ "Forum de Dakar" la, bɛn ni lakana kan Farafinna jamanaw na

Senegali jamana na, kunu de "Forum de Dakar" tako 7na dayɛlɛ la.O lajɛrɛ min ye hakilijagabɔ kɛnɛ ye lakanako, bɛn ani yiriwa kan Farafinna.Kunu mun ni mun de fɔra a kɛnɛ kan? Sory IBRAHIM tun b'an ye yen.

''Forum de Dakar'', bɛn ni lakana lajɛba Farafinna jamanaw na, Sénégal. “Jaa jirata.”
''Forum de Dakar'', bɛn ni lakana lajɛba Farafinna jamanaw na, Sénégal. “Jaa jirata.” RFI/Guillaume Thibault
Ganseli

U bɔra diɲɛ fantan ni nani bɛɛ la ka ɲɔgɔn sɔrɔ Dakar, Senegali faaba la walasa ka talikɛ bɛn ni lakanako lajɛrɛba la '' Forum de Dakar'' la. Babu bɛ talikɛ fɛn minnu kan Senegali jamanakuntigi Macky Sall, yɛrɛ b'o bɛ fɛsɛ-fɛsɛ an ye.

Jamanakuntigi Macky SALL

An ka ɲɔgonkunbɛn bɛ bɔli ni babu de kan: Farafinna ka basigi n'a ka ɲɛtaga de kan ni koronabana kile in na. A bɛ sinsin kɔsɔbɛ jigiya kuraw de kan don'a nataw la. Ka hakilijiginkɛ, koronabana siyɛlɛmɛ kura poyili tuguni yɔrɔ dɔw la, o b'a jira k'o bana in bɛ se kan bɛɛ minɛn. Nka o t'a to an ka bolo jigin.

Mali wasaden kɔrɔ Ibrahim Yara fana ye talikɛ ni lajɛrɛ ba in na. Ale ko nin hakilina sugu de bɛ se ka Farafinna bɔ nɔgɔ la, ka lakanako sababti.

Dakar, lakanako ni bɛn lajɛrɛba kan ka kuncɛ bi, nka y'an'o tile kuru bɛɛ kɔnɔ talikɛlaw bɛ taga ɲɛ n'u ka hakilijagabɔw ni hakilinafalenw walasa fɛɛrɛw ni latigɛ jɔnjɔnw bɛ se ta Farafinna ka basigi n'a ka yiriwa kɔsɔn.