Bi y'a kalo segin ye an baaraɲɔgɔn Olivier Dubois bɛ jatigɛwalekɛlaw bolo

I n'a fɔ kabini waatijan, an bɛ kuma di a somɔgɔw ma yasa u k'u ka dɛmɛw don a yɔrɔ nin waati gɛlɛn in kɔnɔ. Kabini Avril kalo tile 8 tɛmɛnnen, cɛ in bɛ bolola, jatigɛwalekɛlaw bolo Mali kɔrɔnyanfan na, Gao.Bi an ye kuma di a denw ba de ma, musow y'a ka bataki fɔ David Batch de ka kumakalamani na. An y'a lase faransikan na yasa Olivier Dubois bɛ se ka famuya sɔrɔ a la cogomin.

Kunnafonidila Olivier Dubois
Kunnafonidila Olivier Dubois © MICHELE CATTANI/AFP