''Forum de Dakar'', a jira la ko Faranfinna kan k'a jigi da a yɛrɛ de kan yasa k'a ka jamanaw lakana

Senegali jamana na, kunu bɛn ni lakanako lajɛrɛba 'Forum de Dakar" tako wolonfilana kuncɛra.Tile fila kɔnɔ dɔnikɛlaw, ɲininikɛlaw, sɔrasiw kunnafonidilaw ni politikimɔgɔw ye hakilijagabɔ ni hakilifalenw kɛ Farafinna gɛlɛyaw, koronabana ani lakana ko kan.Lajɛrɛ in kuncɛra ni laɲinin minnu ye Sory IBRAHIM b'olu ɲɛfɔ an ye.

''Forum de Dakar''; bɛn ni lakana lajɛrɛba Farafinna jamanaw na, Senegali. ''Jaa jirata''
''Forum de Dakar''; bɛn ni lakana lajɛrɛba Farafinna jamanaw na, Senegali. ''Jaa jirata'' RFI/Tirthankar Chanda