Mali lakana minisiri Col Sadio Camara tun bɛ taama na Bandiagara, Songho binkanni kɔ

Mali la, Songho fagaliba kofɛ, mnisiri saba taara ye kunu walasa u ni sigida la mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn ye. Colonel Sadio Camara min ye finitigiw ka minisiri ye ale ni a ka taamaden tɔw ni Bandiagarakaw fana ye ɲɔgɔnye u ye jigisigi kuma caman fɔ lakanako sira kan.

Col Sadio Camara, Mali lakanako minisiri.
Col Sadio Camara, Mali lakanako minisiri. AFP - MALIK KONATE