Burkina Faso: jamanadenw bɛ makɔnɔ na marabaajɛnkulu ɲɛmaa kura ka baara bolodalenw ko la

Lassina Zerbo, Burkina Faso marabaajɛnkulu ɲɛmaa kura, yan a tun bɛ Genève, Avril kalo tile 25, san 2018.
Lassina Zerbo, Burkina Faso marabaajɛnkulu ɲɛmaa kura, yan a tun bɛ Genève, Avril kalo tile 25, san 2018. AP - Martial Trezzini

Burkina Faso jamanadenw ka makɔnɔw na marabagajɛnkulu ɲɛmɔgɔ kura ta fanfɛ, o dɔ ye lakanda ko sabatili ye. Lassina ZERBO bɛna se ka o fɛɛrɛ sɔrɔ baga ye wa? hakilinaw tɛ kelen ye o fan fɛ. An ka lasigiden min bɛ Bobo-Dioulasso, Abdoulaye OUATTARA b'olu dɔw lase an ma.