Alisa Thomas Sankara fagali kiri bɛ ka taa ɲɛ, maa jalakilen dɔ labɛnna bi fana

Burkina Faso, "Sergent Kouma Kaboré" y’a ka seereya di bi sɔgɔma Thomas Sankara fagali kiti kɛnɛ kan. Sɔrasi in tun ye Sankara ka mɔbilibolila ye. A y’a fɔ kun minna ale ni “Aide de camp” sɔrasi min tun bɛ Sankara dɛmɛ, tun tɛ a faga tuma na.  

Thomas Sankara, Burkina Faso jamanakuntigi kɔrɔ.
Thomas Sankara, Burkina Faso jamanakuntigi kɔrɔ. William F. Campbell/Time & Life Pictures/Getty Images