Thomas Sankara fagali kiri kɛnɛ Ouagadougou, Alouna Traoré ko Blaise Compaoré ka maaw de ye muguci

Burkina Faso Alouna Traoré, mɔgɔ kelen pe min kisira Thomas Sankara faga donna y’a ka seereyadi kunu sɔgɔma kitikɛnɛ kan. A y’a jira ka fɔ ko Blaise Compaoré ka lakana sɔrasiw de ye muguci olu kan tuma minna u tun bɛ ɲɔgɔnye la ni Thomas Sankara ye. 

Thomas Sankara, Burkina Faso jamanakuntigi kɔrɔ.
Thomas Sankara, Burkina Faso jamanakuntigi kɔrɔ. AFP